Tkaniny dekoracyjne

Karizma Sp. z o.o. jest jednym z największych dostawców tkanin dekoracyjnych dla producentów mebli tapicerowanych z całej Europy. Dla nas najważniejszy jest klient i jego potrzeby.

Odkryj naszą wyjątkowość!

Aby pobrać regulamin kliknij TUTAJ

Ogólne Warunki Sprzedaży

Karizma sp z o.o. (NIP 7773114293)

§ 1. Zastosowanie.

1) Warunki maja zastosowanie do wszystkich ofert, umów sprzedaży lub zobowiązań niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, zawieranych pomiędzy Karizma sp z o.o. (zwana dalej „Sprzedającym”) oraz jej klientami (zwanymi dalej „Kupującym”).

2) Warunki te mogą być zmienione jedynie przez pisemne porozumienie stron, pod rygorem nieważności, zatwierdzone przez Zarząd Sprzedającego. Zmiany dotyczą jedynie umów, dla których zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży została zatwierdzona.

§ 2. Oferty i zadania / umowy

1) Wszystkie oferty Sprzedającego, wraz z podanymi cennikami są ważne przez okres 30 dni, dłuższy lub krótszy jeżeli wskazano inaczej i wszystkie są przedmiotem zamówienia. Oferty mogą być odwołane przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania akceptacji.

2) Sprzedający – nawet jeżeli przedstawił propozycję –jest zobowiązany do wykonania zadania, tylko jeżeli potwierdzi jego przyjęcie na piśmie, albo rozpocznie jego faktyczną realizację.

3) Potwierdzenie oferty lub zlecenia przez Sprzedającego jest zawsze decydujące, również wtedy, gdy jakaś reakcja lub akceptacja ze strony Kupującego (niezależnie od chronologii wymiany dokumentów) różni się od tego, chyba, że Sprzedający wyraźnie zaakceptował inne brzmienie tekstu Kupującego, w formie pisemnej.

4) W zakresie w jakim Sprzedający zamierza przekazać wszelkie ustalenia względem Kupującego osobie trzeciej, Kupujący niniejszym wyraża zgodę i stwierdza gotowość do współpracy z tą właśnie osobą trzecią. Kupujący nie może przekazać żadnej umowy ani żadnych praw pochodzących z bezpośredniego porozumienia ze Sprzedającym bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 3. Ceny

1) Wskazane lub określone ceny są obowiązujące oraz mają zastosowanie „ex works” u Sprzedającego i są w nich zawarte koszty opakowania z wyłączeniem podatku obrotowego, chyba, że zastrzeżono inaczej.

2) Ceny są oparte na czynnikach obowiązujących w chwili specyfikacji lub zawarcia umowy, zawierają wynagrodzenia, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ceny surowców i materiałów, cła importowe oraz koszty transportu towarowego oraz kursy walutowe Euro. W przypadku zmiany czynników determinujących ceny po specyfikacji lub zawarciu umowy i przed dostarczeniem towaru, który prowadzi do wzrostu kosztów ceny po stronie Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia ustalonej ceny, która wzrośnie na fakturze Kupującego, nawet jeżeli wzrost ten można było przewidzieć w chwili zawierania faktury.

§ 4. Dostawa i ryzyko

1) O ile w sposób wyraźny nie określono inaczej, terminy dostaw podane przez Sprzedającego nie powinny być kwalifikowane jako terminy ostateczne. W razie przekroczenia wskazanego terminu dostawy Sprzedający popada w zwłokę po pisemnym powiadomieniu.

2) Jeżeli Sprzedający wymaga danych lub narzędzi do realizacji umowy, które muszą być dostarczone przez Kupującego lub w jego imieniu, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu, w którym wszystkie wymagane dane i narzędzia są w posiadaniu Sprzedającego.

3) Towary uważa się za doręczone:

- jeżeli towary są odebrane przez Kupującego lub w jego imieniu, poprzez wzięcie pokwitowania otrzymania towaru,

- jeżeli towary są dostarczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony trzeciej, poprzez oferowanie towarów z dostawą do miejsca zamieszkania/ firmy Kupującego, przez załadowane na środek transportu,

- jeżeli towary są dostarczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem własnych środków transportu, poprzez oferowanie towarów z dostawą do miejsca zamieszkania/ firmy Kupującego, przez załadowane na środek transportu.

4) Od momentu dostarczenia towarów, ryzyko przechodzi na Kupującego oraz wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody, które mogą być wyrządzone i/lub przez towary ze strony Kupującego i/lub osoby trzeciej odbywać się będą ich kosztem. Na potrzeby niniejszego przepisu moment dostawy jest rozumiany, jako dzień dostawy wskazany w paragrafie 4 punkt 3.

§ 5. Obowiązki kupującego:

1) Kupujący jest zobowiązany do niezbędnej współpracy w celu realizacji działań dokonywanych przez Sprzedającego, które wyraźnie zawierają obowiązek pokwitowania odbioru sprzedanych towarów.

1) Odbiór uważa się za odrzucony, jeżeli zamówione towary, były oferowane z dostawą do Kupującego, jednakże dostawa okazała się niemożliwa. Kupujący zostaje uznany, bez konieczności informowania, za winnego niewywiązania się z obowiązku zapłaty. Dzień, w którym pokwitowanie otrzymania towaru zostało odrzucone kwalifikuje się jako dzień doręczenia towaru.

2) Jeżeli odbiór został odrzucony Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania Sprzedającemu równego cenie nabycia towaru, którego dostawa została odrzucona plus dodatkowo, poza tą kwotą, do zapłacenia odsetek ustawowych liczonych od dnia dostawy oraz kosztów Sprzedającego związanych z odrzuceniem dostawy. Koszty te są wyraźnie rozumiane, jako koszty uwzględniające odpowiednią rekompensatę za przechowywanie, związane są z obowiązującymi opłatami lokalnymi, jednakże jest to co najmniej 5% ceny zakupu za pobraniem. To nie narusza żadnych innych uprawnień Sprzedającego związanych z niedotrzymaniem warunków zakupu przez Kupującego.

3) Zamówienie mogą być anulowane jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego. Sprzedający określa warunki anulowania. W przypadku rezygnacji Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty pełnego odszkodowania, w tym utraconego zysku itp. Odszkodowanie wynosi co najmniej 25% sumy zamówienia/ustalonej ceny.

§ 6. Reklamacje

1) Kontrola jakości i stanu zewnętrznego dostarczonych towarów leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący w sposób niezwłoczny, w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru, nie złoży pisemnej reklamacji, towary uznaje się za dostarczone prawidłowo pod względem jakości i stanu zewnętrznego.

2) Inne reklamacje Kupujący może składać u Sprzedającego, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru.

3) Jeżeli towary zostały całkowicie lub częściowo wykorzystane, poddane obróbce, przetworzone lub odsprzedane to zostają uznane za przyjęte i odpowiedzialność Sprzedającego tym samym wygasa.

4) Niewielkie różnice we wzorze i wymiarach nie mogą być powodem reklamacji. Reklamacje dotyczące faktury muszą być złożone w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty przesłania faktury.

§ 7. Płatności

1) W przypadku dostawy towaru w ratach, każda rata może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.

2) O ile nie postanowiono inaczej w formie pisemnej, płatność musi nastąpić w terminie 8 dni od daty otrzymania faktury – w przypadku gdy data faktury pozostaje w gestii Sprzedającego – w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazem pocztowym na konto wyznaczone do tego celu przez Sprzedającego.

3) Jeżeli Kupujący nie dokonuje płatności w terminie, to bez zawiadomienia o tym, jest traktowany jako osoba, która nie wywiązała się z obowiązku zapłaty i ponosi tego wszelkie konsekwencje.

4) W przypadku niewywiązania się z zobowiązania przez Kupującego Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw.

5) Płatności dokonane przez Kupującego należy najpierw zastosować do zaspokojenia odsetek oraz kosztów, a następnie do należnych faktur, które najdłużej były niezapłacone, nawet jeżeli Kupujący wskazuje, że płatność dotyczy faktury późniejszej.

6) Kupującemu odmawia się prawa do skorzystania z zawieszenia lub ugody, chyba, że Sprzedający w pełni i bezwarunkowo uznaje roszczenie wzajemne.

7) Jeżeli Sprzedający zawiera umowę z dwoma lub większą ilością Kupujących, osób fizycznych lub osób prawnych, to każdy z nich ponosi wspólną i solidarną odpowiedzialność dotyczącą obowiązków wynikających z umowy.

8) Sprzedawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny zażądać zaliczki od Kupującego do dostarczenia towaru za pobraniem lub zażądać zabezpieczenia dla prawidłowego i terminowego spełnienia przez Kupującego jego zobowiązań płatniczych, a Kupujący powinien natychmiast ją przekazać.

9) Sprzedający dostarcza kompletne dokumenty Kupującemu w związku z jego zobowiązaniami płatniczymi względem Sprzedającego bez uszczerbku dla dowodów przeciwnych przedstawionych przez Kupującego.

§ 8. Niezgodność, niewypłacalność itp.

Jeżeli Kupujący nie wykona, źle lub nieterminowo wykona wszelkie zobowiązania z tytułu umowy jak również w przypadku niewypłacalności, zawieszenia płatności lub prowadzenia firmy przez Kupującego lub zawieszenia albo likwidacji spółki lub jeżeli Kupujący przenosi swoją firmę na osoby trzecie, zawrze ugodę z wierzycielami, jego kredyt bankowy wygasł, realizacja jego zleceń płatniczych jest zawieszona przez bank albo Kupujący jest aresztowany, wtedy uznaje się, że Kupujący z mocy prawa był w zwłoce, a Sprzedający zobowiązuje się wedle własnego uznania i bez obowiązku zapłaty rekompensaty i bez uszczerbku dla innych praw i bez

owiadomienia o niewykonaniu lub wymaganej interwencji sądowej, ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części i/lub zadeklarowania rozwiązania lub zawieszenia dalszej realizacji umowy. W tych przypadkach wszystkie roszczenia Sprzedającego względem Kupującego są wymagalne w trybie niezwłocznym, a Sprzedający jest uprawniony do natychmiastowego zastrzeżenia zapłaty wszystkiego tego, co jest mu należne.

§ 9. Zastrzeżenie praw własności

1) Wszystkie towary dostarczone przez Sprzedającego są jego własnością do momentu zapłaty w całości wszelkich należności z tytułu dostaw towarów i działań dodatkowych w tym (pomocniczo) roszczeń z tytułu związanych z nimi uchybień np. odsetek lub kosztów.

2) Do momentu całkowitej zapłaty i/lub rozliczenia, Kupujący nie jest uprawniony do zastawu lub przeniesienia własności towarów na osoby trzecie. W ramach normalnych transakcji handlowych Kupujący powinien zostać upoważniony do korzystania z towarów zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem.

3) Dopóki całkowita zapłata nie zostanie uiszczona, Kupujący pozostaje w zwłoce i/lub Sprzedający ma dobry powód, aby obawiać się, że Kupujący będzie w zwłoce. Sprzedający może niezwłocznie odzyskać dostarczony towar, bez konieczności uprzedniego powiadomienia o naruszeniu. W tym celu Kupujący udziela Sprzedającemu uprawnienia do dostępu do swoich lokali i budynków. Umowa może w tym przypadku być uznana za rozwiązaną przez Sprzedającego, bez interwencji sądowej, która jest wymagalna, nie wyłączając jego prawa do kosztów, odszkodowań i odsetek.

4) Po dostarczeniu towaru ryzyko jest przeniesione na Kupującego. Ten ostatni powinien wystarczająco zabezpieczyć odpowiednie produkty, w szczególności przed ryzykiem kradzieży, zniszczenia i strat.

5) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organu wprowadzającego zajęcie/przejęcie dóbr lub w przypadku zarządzania dobrami przez sąd/inne odpowiednie organy albo w przypadku niewypłacalności, o towarach dostarczonych przez Sprzedającego w oparciu o informacje w zakresie tytułu prawnego lub deklaracji w formie pisemnej, a kopia tego dokumentu powinna zostać dostarczona Sprzedającemu. W związku z tym, Sprzedający pozostaje właścicielem towarów podlegających przepadkowi i może dochodzić odszkodowania.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedającego

1) Jeżeli Sprzedający jest w jakikolwiek sposób bezpośrednio odpowiedzialny za uszkodzenie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie, Kupujący musi poprzez wysłanie listu poleconego dać możliwość Sprzedającemu; w terminie co najmniej połowy pierwotnego terminu dostawy; jeszcze raz przeprowadzić zaskarżoną czynność prawidło i kompletnie, lub jeżeli jest to już niemożliwe do wykonania, Sprzedający powinien zrezygnować z tego, odebrać dostarczony towar i zwrócić cenę zakupu.

2) Odpowiedzialność Sprzedającego za straty z powodu opóźnień i/lub szkody wtórne, zawierające, ale nie ograniczające się do strat handlowych, utracone zyski i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec Kupującego lub inne formy pośredniej szkody jest wyraźnie wyłączona, bez względu na podstawę do odszkodowania.

3) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności powyżej poziomu kwoty rachunku (bez podatku VAT), która jest związana z dostawą towarów i/lub realizacją działań na których oparta jest szkoda, z wyjątkiem działania celowego lub wynikającego z zaniedbania.

4) Wszelkie prawa do odszkodowania Kupującego względem Sprzedającego wygasają w przypadku nie dokonywania należytej staranności przy odbiorze dostarczanych towarów lub w przypadku, gdy Kupujący albo osoby trzecie prowadzą działania na towarach lub przetwarzają towary.

5) Warunki zawarte w tym paragrafie nie mają wpływu na potencjalną odpowiedzialność Sprzedającego z powodu wprowadzonej odpowiedzialności za produkt.

§ 11. Odszkodowanie

1) Odpowiedzialność Sprzedającego względem osób trzecich za szkody wynikające z realizacji umowy, do której niniejsze warunki mają zastosowanie, nie wyklucza możliwej bezpośredniej odpowiedzialności Kupującego.

2) Kupujący ubezpiecza Sprzedającego w zakresie dalszej odpowiedzialności, i tam gdzie jest to możliwe powinien dochodzić oczyszczenia z zarzutów na rzecz Sprzedającego w zakresie jego umów z osobami trzecimi.

§ 12. Siła wyższa

1) W przypadku działania siły wyższej, nie można przypisać niepowodzenia Sprzedającemu w przypadku przestrzegania zobowiązań. Sprzedający ma prawo z tego powodu zawiesić realizacje umowy lub uznać umowę zawartą z Kupującym w całości lub częściowo za rozwiązaną.

2) Jako siłę wyższą należy, między innymi, rozumieć jako:

- niedokonanie zobowiązań i/lub zaniedbanie ze strony dostawców i/lub przewoźników,

- spory zbiorowe lub blokady,

- zamieszki lub zakłócenia,

- wojnę i działania o charakterze militarnym,

- działania urzędowe w wyniku których wykonanie działań jest utrudnione lub zakazane,

- mróz, powodzie i awarie z w powodu warunków pogodowych.

3) Przepisy zawarte w powyższych punktach mają zastosowanie niezależnie od możliwości przewidzenia zaistniałych okoliczności w momencie zwarcia umowy.

§ 13. Prawo właściwe/pozostałe

1) Do wszystkich ofert, umów i zobowiązań jest stosowane wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży, bez względu na kwestie w których owe zobowiązania są lub muszą być wykonane.

2) Wszystkie możliwe spory pochodzące z ofert, umów ze Sprzedającym lub wynikających z nich zobowiązań muszą być rozpatrzone przez sąd właściwy miejscowo, w którym Sprzedający posiada swoją siedzibę.

3) Jeżeli owe warunki zostaną przetłumaczone na inny język niż język polski, tekst w języku polskim jest zawsze decydujący.

4) Jeżeli jedno lub więcej postanowień jest z jakiegokolwiek powodu nieważne , to nieważny przepis należy odczytywać zgodnie z jego zamiarem i nigdy nie ma on wpływu na ważność i stosowanie pozostałych warunków.

Poznań, 29.10.2013r.